Condicions generals de lloguer.
 1. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

(des d’ara també les Condicions Generals o CGC): 

D’una part, el proveïdor dels serveis NOVEMBRE, 61, S.L. (d’ara en endavant, pel seu nom comercial AUTOCARAVANES VOLTAMON), amb domicili social a  Travessia de la Creu, 39, entresol 3a, 17002 Girona, (Girona), N.I.F. B17931205, telèfon d’atenció al client 639394550, i mail: info@AUTOCARAVANESvoltamon.com , sent titular del lloc web  www.AUTOCARAVANESvoltamon.com, exposa el document contractual que regirà la contractació de serveis a través del lloc web ressenyat.

I de l’altra, l’Usuari – Client  (des d’ara l’usuari), registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els que té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

AMBDÓS ACCEPTEN el present document que comporta que l’usuari:

 1. Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
 2. Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per a contractar.
 3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
 4. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol servei ofert.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels usuaris.

El prestador posa a disposició d’aquests l’adreça d’e-mail  info@AUTOCARAVANESvoltamon.com  per a què plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web www.AUTOCARAVANESvoltamon.com del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes condicions generals, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, amb el fi de millorar els serveis oferts. En tot cas, abans de comprar els serveis han de consultar-se aquestes condicions generals.

És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els serveis comprats.

AUTOCARAVANES VOLTAMON no es responsabilitza de qualsevol pèrdua de dades, arxius o de qualsevol dany que resultés d’un fallada de còpia de seguretat per part de l‘usuari de les dades contingudes en els serveis adquirits tals com targetes de memòria.

AUTOCARAVANES VOLTAMON no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d’una utilització inadequada dels serveis a la venda al web.

AUTOCARAVANES VOLTAMON és una empresa especialitzada en prestar serveis de lloguer d’autocaravanes. Oferim els nostres serveis a distància per Internet a través de la nostra pàgina web i per telèfon.

AUTOCARAVANES VOLTAMON no posseeix cap botiga, local o seu presencial per a la venda dels seus serveis.

 1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

2.1 Àmbit d’aplicació: El present contracte té per objectiu regular la relació contractual de prestació de serveis (de lloguer de vehicle) nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació online verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia en què es realitzi la comanda.

La relació contractual de compra-venta comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un servei concret.

2.2 Territori d’aplicació: El web www.AUTOCARAVANESvoltamon.com està activa per a tota Espanya.

2.3 Capacitat per a contractar: Per a poder realitzar una comanda haurà de ser major d’edat i tenir capacitat per a contractar.

2.4 Acceptació del client: La validació d’una comanda a través del web  www.AUTOCARAVANESvoltamon.com es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles al web www.AUTOCARAVANESvoltamon.com o, si ho desitja i sol·licita, podem posar-les a la seva disposició per correu electrònic.

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: AUTOCARAVANES VOLTAMON es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas de què aquests canvis o modificacions s’introduïssin un cop realitzada una comanda, s’aplicaran les condicions vigents a la data en la que es va efectuar aquesta comanda.

3.INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL WEB  www.AUTOCARAVANESvoltamon.com:

3.1 Publicació de preus: Els preus dels serveis, inclouen l’IVA i són els mostrats en cada servei en el nostre web www.AUTOCARAVANESvoltamon.com

3.2 Informació de serveis: La informació que figura en la nostra publicitat, fullets o altre material escrit, a la nostra pàgina web o la facilitada a vostè constitueix una invitació a fer una compra. Els continguts de www.AUTOCARAVANESvoltamon.com estan en constant renovació i actualització per a oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible.

Totes les informacions contractuals presents en www.AUTOCARAVANESvoltamon.com  es mostren en català i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte, es realitzaran en aquest idioma, si bé, si així ho desitja el client, pot fer-se en castellà, anglès o francès, indicant-ho abans d’iniciar el procediment de contractació

3.3 Disponibilitat de les dates: Pot haver-hi ocasions en les quals sigui impossible reservar els serveis degut a què no es trobin disponibles en el moment de fer la pre-reserva. En aquests casos, el servei en qüestió estarà visible, però no disponible per a la seva compra.

3.4 Dret d’anul·lació: AUTOCARAVANES VOLTAMON es reserva aquesta acció (dret d’anul·lació) de l’enviament d’un servei determinat o la confirmació d’una reserva quan no compleixi amb els requisits de qualitat imposats a tots els serveis de www.AUTOCARAVANESvoltamon.com. Per al cas de què es detectés aquesta falta de qualitat, el servei d’atenció al client d’AUTOCARAVANES VOLTAMON li suggerirà un nou servei i si el no és del gust del client, es procedirà al reintegrament del cost d’aquest servei.

3.5 Comandes les 24 h, tots els dies de l’any: L’horari de recepció de comandes é s de   vint-i-quatre (24) hores els tres-cents seixanta-cinc (365) dies l’any, si bé no es processaran comandes realitzades després de les divuit (18:00) hores, quedant per al següent dia hàbil a Girona.

3.6 Frau: Si AUTOCARAVANES VOLTAMON sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

 1. PROCEDIMENT DE RESERVA:

4.1. CONSIDERACIONS PRÈVIES (IMPORTANT):

 • Indispensable: El conductor haurà de ser major de 25 anys i disposar del carnet B.
 • El lloguer mínim en Temporada reduïda és de 3 dies, (en ponts i festes locals el mínim de dies varia en funció de la festivitat). Els lloguers de 3 dies tenen un quilometratge limitat a 800km, els quilòmetres excedits es cobraran a 0.30€/km. Els lloguers de més de 3 dies tindran quilometratge il·limitat.
 • Els retards en el lliurament no autoritzats ni deguts a la força major, seran penalitzats     amb una tarifa diària triple a la quantitat aplicada en contracte.

Temporada Alta: el mínim és de 7 dies de lloguer, (excepte per Setmana Santa i altres disponibilitats del centre, en aquest cas, consulteu)

 • S’haurà de realitzar un dipòsit de 800€ en concepte de fiança.

La fiança serà retornada després de ser examinat el vehicle, en cas de desperfectes deguts al mal ús, es determinarà mitjançant nota detallada, l’import que el client haurà d’abonar, autoritzant el client a compensar aquest import amb la fiança dipositada.

En el moment de la devolució es realitza una primera revisió exterior in situ amb el client. Si tot és correcte en realitzar la inspecció interior a les 48 hores de la devolució procedirem a retornar-te la fiança en les següents 24 hores a la inspecció.

En cas de no ser possible la valoració dels danys de manera immediata, l’arrendadora disposarà de 30 DIES per a la devolució en el seu cas, de l’import de la fiança sobrant. El retornament de la fiança transcorreguts aquests 30 dies meritarà interessos de demora, els quals assumirà NOVEMBRE 61, SL.

 • S’inclou una assegurança a tot risc i de salut. S’informarà a l’usuari en el moment d’entrega de claus de la cobertura, l’entitat asseguradora i el número de pòlissa del vehicle concret. Pot sol·licitar-nos informació sobre la mateixa abans de la contractació al correu info@AUTOCARAVANESvoltamon.com  .
 • Caldrà ser puntuals amb els horaris pactats de lliurament i devolució de l’autocaravana.
 • S’estableix un càrrec per lliurament fora de la ubicació que hagi estat indicat per AUTOCARAVANES VOLTAMON:
 • Devolució a l’Aeroport, Port (Costa Brava), Estació de tren/Autobusos de Girona,  80 € per servei.
 • El vehicle es retornarà net interior i exteriorment, i amb els dipòsits d’aigües brutes i WC buits. 
 • Pel cas que l’usuari no hagi realitzat aquests tractaments, es descomptaran les hores de feina de la fiança.
 • S’estableix un preu pel servei de neteja de 100€ pel cas que l’usuari, abans del retornament, informi a la prestadora que no realitzarà les tasques de neteja. Hi haurà un suplement de 35€ pel cas que viatgin mascotes.
 • Gas propà, líquid de wc i cable elèctric inclòs en el preu.
 • Només es pot viatjar a països de la Unió Europea.
 • Les punxades i les multes / sancions aniran a càrrec de l’usuari.
 • No es permet fumar dins de l’autocaravana.
 • No es permeten mascotes, excepte en aquells casos en que s’indiqui.
 • Per a realitzar la reserva: Es computarà un 30% del total del lloguer i la resta el dia de la sortida. Les condicions de pagament s’estableixen al punt 7 de les presents condicions.
 • En la cancel·lació de la reserva amb 30 o més dies d’antelació es retornarà el 70% i per a cancel·lacions amb menys de 15 dies d’antelació no hi haurà dret a la devolució de la reserva (veure el punt 8 per les condicions de desistiment).

REPARACIONS:

 1. En cas d’avaria la reparació de la qual no excedeixi de 60.00 Euros, el client directament podrà realitzar-la sense la prèvia autorització de l’arrendadora, sent reemborsat el seu import prèvia presentació de la factura oficial. Per a avaries d’import superior a 60.00 Euros, haurà de sol·licitar autorització al servei tècnic del CENTRE DE LLOGUER, sent igualment reemborsat el seu import prèvia presentació de factura oficial.
 2. Omplir el dipòsit d’aigua potable amb carburant implica una penalització de 600€.

4.1. LA RESERVA:

L’usuari, per a poder accedir als serveis oferts pel prestador, no caldrà que es doni d’alta a través del lloc web. L’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides. Pot revisar el tractament de les seves dades a la nostra política de privacitat.

L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent dels mateixos i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de tal manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

L’usuari no podrà establir com a nom de contacte, paraules que tinguin com a fi, el confondre a altres per identificar a aquest com a membre integrant del prestador, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei o a les exigències de la moral i bones costums.

Un cop ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix  l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Escollir la caravana les dates fent click a l’autocaravana.
 2. Seleccionar la data d’entrada i la de sortida.
 3. Escollir els accessoris que es vol incloure. (No augmenten el preu de lloguer)
 4. Clickar “Següent” per tal que es realitzi la tramesa del que se sol·licita.
 1. Es sol·licitaran les credencials de l’usuari mitjançant tres formes:

En tot cas, un cop finalitzat el procediment; el prestador informarà a l’usuari via correu electrònic, respecte a totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i terminis d’entrega del servei comprat.

En el cas d’haver adquirit una caixa regla, si hi hagués qualsevol tipus d’error a l’adreça indicada o a qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar-ho d’immediat a l’adreça d’e-mail que apareixerà al web per a procedir a l’esmena d’aquest error.

Davant qualsevol dubte, pot contactar amb el nostre servei d’atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten al web  www.AUTOCARAVANESvoltamon.com.

AUTOCARAVANES VOLTAMON proporcionarà atenció al client de forma GRATUÏTA a través del nostre email de contacto info@AUTOCARAVANESvoltamon.com , si escull una altre mitjà de comunicació alternatiu, l’usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular del mateix.

AUTOCARAVANES VOLTAMON posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del seu operador de telefonia.

 1. ENVIAMENT: 

Tots els enviaments, tant de reserves com de xecs regal es realitzen mitjançant correu electrònic en format digital.

Pel cas que per petició expressa del client se sol·liciti una versió física, s’informarà al client de quines opcions disposa, el preu de l’enviament i els terminis, d’acord amb la disponibilitat del .

La prestadora no disposa d’un proveïdor d’enviaments dedicat/especialitzat, per tant, la informació relativa a l’enviament es realitzarà un cop valorat el trajecte i la disponibilitat de proveïdors, de tal manera que s’escollirà sempre l’opció més adient.

5.1 Adreça d’enviament:  

L’entrega de les comandes es realitzarà en el domicili d’entrega designat lliurement per l’usuari. De tal manera, el prestador no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament del servei no arribi a realitzar-se com a conseqüència què les dades facilitades per l’usuari siguin falses, inexactes o incompletes, o quan l’entrega no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l’absència del destinatari.

L’horari d’entrega de la comanda serà en horari de treball habitual.

Sense perjudici de l’anterior, el prestador ha adoptat les mesures exigides a un comerciant diligent per a què l’entrega pugui efectuar-se en el temps acordat, pel que no podrà imputar-se responsabilitat alguna en contra del prestador.

Els enviaments només es realitzen a destinacions d’Espanya Peninsular.

AUTOCARAVANES VOLTAMON posarà tots els mitjans al seu abast per a què la seva comanda sigui entregada dins del termini que figura al seu web a data d’emissió de la confirmació de comanda.

5.2 Terminis d’entrega:  El termini d’entrega dependrà del proveïdor disponible en el moment, però acostuma a estar comprès entre 4 i 7 dies laborables, segons la població de destí i la forma de pagament escollida. S’entén aquest terme sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat del servei i comprovat el pagament complet de la comanda. En el cas de serveis no disponibles en el moment de la compra, el servei d’atenció al client podrà facilitar-li la informació de disponibilitat.

Sempre podrà sol·licitar informació relativa a l’enviament contactant amb el nostre servei d’atenció al client a través de la següent adreça de correu electrònic:  info@AUTOCARAVANESvoltamon.com  indicant el número de comanda.

5.3 Confirmació de l’enviament:  En el moment de l’entrega de la comanda al nostre transportista, li enviarem confirmació de l’enviament a l’adreça de correu electrònic que hagi facilitat al realitzar la comanda. En la confirmació d’enviament li indicarem el número de seguiment corresponent per a què pugui fer el seguiment del mateix a través del web del nostre transportista.

 5.4 Danys en l’entrega:  Els serveis s’envien en embalatge segur. Si en el moment de l’entrega s’apreciés de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del servei, que un servei té defectes provocats per danys causats del transport o s’aprecia, en la mateixa manera, un error en la mercaderia rebuda, el client ha de contactar d’immediat amb la línia d’atenció al client  639394550 o a l’email info@AUTOCARAVANESvoltamon.com , per a poder instar la devolució del servei o serveis afectats i procedir a la seva substitució per un altre en condicions òptimes o bé, realitzar el reemborsament del preu pagat pel mateix, segons ens indiqui en aquest correu electrònic.

Tanmateix, si es detecten danys en el servei un cop obert el paquet estant l’embalatge en perfectes condicions, el consumidor i usuari haurà d’informar al venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des de que va tenir coneixement d’ella en la línia d’atenció al client  639394550 o a l’email info@AUTOCARAVANESvoltamon.com .

 1. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES:

Tots els preus exposats al web www.AUTOCARAVANESvoltamon.com inclouen l’IVA vigent en el moment de la compra. Tots els preus que consten al web són vàlids i s’expressaran en la moneda Euro (€). Aquestes despeses, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexes al servei o servei adquirit.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: De conformitat amb el disposat a l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, l’entrega dels serveis s’entendrà localitzada al territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça d’entrega està en territori espanyol llevat de Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti. En les comandes amb destí a Canàries, Ceuta i Melilla, les entregues es trobaran exemptes d’IVA per aplicació del disposat a l’article 21 de la Llei 37/1992, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent a cada un d’aquests territoris.

L’usuari rebrà la factura de la comanda a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari un cop realitzada la compra.

Els preus aplicables a cada servei seran els publicats al web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase del mateix.

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s’aplicarà sempre i quan la comanda hagi sigut registrada durant el període de promoció.

La modalitat d’entrega està detallada en l’apartat 8 d’aquestes condicions.

Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per a determinar si aquesta comanda està o no subjecta a promoció.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del prestador o via correu electrònic a l’adreça facilitada.

 1. FORMES DE PAGAMENT

A continuació, detallem els sistemes disponibles:

7.1. Pagament de la reserva mitjançant transferència o ingrés a compte: Al moment de finalitzar la comanda l’usuari rebrà les instruccions amb el número de compte per abonar la comanda. És fonamental que s’indiqui clarament el nº de comanda assignat i el nom de l’usuari en l’ordre de transferència. Per a poder confirmar la comanda serà necessari realitzar la mateixa en un termini de 7 dies, en cas contrari serà cancel·lat en el nostre sistema.

 1. DRET DE DESISTIMENT:

8.1 Dret de desistiment:  L’usuari pot exercir el seu dret de desistiment i per això compta amb un termini de 14 dies naturals des de la recepció del servei, sense penalització per al seu exercici; haurà de realitzar-se el reintegrament al consumidor de l’import total de la compra, és a dir, el preu del servei més les despeses d’enviament, dins dels 14 dies següents a l’exercici del dret de desistiment per part de l’usuari/consumidor. En relació amb les despeses d’enviament per a la devolució dels serveis, aquestes aniran a càrrec de l’usuari-consumidor.

Per a dur a terme aquest dret de desistiment pot omplir aquest formulari amb el seu número de comanda (per obtenir el reemborsament de l’import del servei/dels serveis dins del termini màxim dels catorze (14) dies naturals següents a la recepció de la comanda) junt a les seves dades de contacte. Podrà remetre’ns-el a través del mail  autocaravanesvoltamon@gmail.com o per correu postal (per qualsevol mitjà admès en dret), sempre dins dels 14 dies naturals a la recepció de la comanda. A partir d’aquest termini, només podrà sol·licitar la devolució o canvi del servei/dels serveis per motius tècnics subjectes a la garantia d’aquest/s servei/s.

Sempre que els serveis siguin retornats dins del termini de 14 dies naturals, sense danys ni marques de desgast algun i complint amb els requisits establerts en aquest apartat, li reemborsarem l’import total de la compra.

El dret de desistiment expressat al present punt, només és aplicable al servei “caixa regal”. 

IMPORTANT: D’acord amb el que estableix l’article 103 LGDCU el dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

 1. a) La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi sigut completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari, i amb el reconeixement per la seva part de què és conscient que, un cop que el contracte hagi sigut completament executat per l’empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.
 2. b) El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu dels quals depenguin de fluctuacions del mercat financer que l’empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.
 3. c) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
 4. d) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
 5. e) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser tornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin sigut desprecintats després de l’entrega.
 6. f) El subministrament de béns que després de la seva entrega i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de forma indissociable amb altres béns.
 7. g) El subministrament de begudes alcohòliques el preu de les quals hagi sigut acordat en el moment de celebrar el contracte de venta i que no puguin ser entregades abans de 30 dies, i el valor real de les quals depengui de fluctuacions del mercat que l‘empresari no pugui controlar.
 8. h) Els contractes en els que el consumidor i usuari hagi sol·licitat específicament a l’empresari que el visiti per efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; si, en aquesta visita, l’empresari presta serveis addicionals als sol·licitats específicament pel consumidor o subministra béns diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment ha d’aplicar-se a aquests serveis o béns addicionals.
 9. i) El subministrament de gravacions sonores o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin sigut desprecintats pel consumidor i usuari després de l’entrega.
 10. j) El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l’excepció dels contractes de subscripció per al subministrament de tals publicacions.
 11. k) Els contractes celebrats mitjançant subhastes públiques.

En especial i pel cas del lloguer de les nostres auto-caravanes:

 1. l) El subministrament de serveis d’allotjament per a finalitats diferents de les de servir d’habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’esplai, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.
 2. m) El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per la seva part de què en conseqüència perd el seu dret de desistiment.

8.2 Devolució per error en la comanda per part de  AUTOCARAVANES VOLTAMON: Quan el servei no es correspongui a la comanda realitzada, degut a error imputable a l’empresa, l’usuari haurà de comunicar-ho per mail a la companyia tan aviat com sigui possible; AUTOCARAVANES VOLTAMON correrà amb les despeses de recollida del servei enviat per error i entrega del corresponent al de la comanda realitzada.

8.3 Comprovació de les devolucions: La verificació i comprovació dels serveis objecte de devolució correran a càrrec de  AUTOCARAVANES VOLTAMON que, una vegada a les seves instal·lacions, verificarà que siguin rebuts complint amb tots els requisits establerts a l’apartat 9.1.  En cas de faltar algun dels elements, li comunicaríem per escrit via mail indicant-li el contingut que falti.

 1. REINTEGRAMENTS:

Quan es produeixi la devolució, es retornarà la quantitat pagada pel servei més despeses d’enviament. Les despeses de devolució correran a càrrec del consumidor-usuari. El termini per efectuar el reemborsament serà com a màxim de 14 dies naturals i a través del mateix mitjà en què es va efectuar la compra.

 1. GARANTIES APLICABLES I SERVEIS POSTVENDA:

10.1 Garantia: Tots els serveis oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s’indiqui el contrari en la seva descripció.

Garantia de satisfacció: Si en el moment de rebre el servei i, abans d’exercir el dret de desistiment, a l’usuari no li convenç la reserva podrà:

 1. Modificar la reserva d’una autocaravana per una altra. Si el preu del servei fos superior al del servei canviat, l’usuari haurà d’abonar la diferència.

10.2 Garantia en cas de servei defectuós: En cas de servei defectuós, AUTOCARAVANES VOLTAMON haurà de procedir a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte (segons correspongui). Aquestes gestions seran gratuïtes per a l’usuari. AUTOCARAVANES VOLTAMON respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des de l’entrega; el consumidor-usuari haurà d’informar a AUTOCARAVANES VOLTAMON de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des de que va tenir coneixement d’ella.

 1. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES:

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 1. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ONLINE DISPUTE RESOLUTION):

Conforme a l’art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de Resolució de Litigis, que actua d’intermediari entre ambdós. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels serveis o serveis objecte d’aquestes condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU) o de l’usuari (si és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU).

 1. NORMATIVA APLICABLE:

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que es disposa a:

Normativa europea que regula el comerç electrònic:

 • Directiva 97/7/CE relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància (Directiva de ventes a distància);
 • Directiva 2000/31/CE relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic al mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).

Normativa espanyola:

 • Llei 3/2014, de 27 de març, per la que es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris,
 • Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, i modificacions posteriors,
 • REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades),
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals,
 • Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista
 • Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i modificacions posteriors.
 1. COMENTARIS I SUGGERIMENTS:

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï els seus comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-los trucant al telèfon d’atenció al client  639394550 o a través del nostre formulari de contacte.