Condicions generals.

LLOGUERS MÍNIMS

 • Temporada reduïda: lloguer mínim de 3 dies
 • Juliol: lloguer mínim de 5 dies
 • Temporada alta: lloguer mínim de 5 dies
 • Ponts i festius: lloguer mínim variable en funció de la festivitat


ELS PREUS ASSENYALATS PER DIA INCLOUEN

 • Servei de preparació i entrega inclòs
 • IVA 21% Inclòs
 • Quilometratge il·limitat
 • Assistència a la carretera 24 hores (vàlid a tot Europa)


EQUIPAMENT BASE INCLÒS EN TOTES LES NOSTRES AUTOCARAVANES DE LLOGUER

 • Autocaravanes amb motors entre 130CV i 160CV segons models
 • Aire condicionat a cabina
 • Navegador multimèdia amb retro càmera
 • TV amb USB
 • Tancaments de seguretat a portes i portes
 • Doble bateria auxiliar amb placa solar per a més autonomia
 • Tendal
 • Bombona de gas butà o propà (segons època de l’any)
 • Kit lloguer: cable elèctric, adaptador elèctric per a connexió fora d’Espanya, mànega i calçons d’anivellament
 • Portabicicletes.
 • Cadenes per a la neu
 • Parament de cuina 2/4 persones i kit de neteja.
 • Parament de cuina 5/6 persones i kit de neteja.
 • Parament de càmping: cadires i taula.

CONDICIONS DEL CONDUCTOR

 • Edat no inferior a 25 anys
 • Carnet de conduir B1 vigent amb dos anys d’antiguitat com a mínim


ANUL·LACIÓ LLOGUER

En cas que el client anul·li la reserva sol·licitada s’aplicaran les següents penalitzacions sobre la bestreta o senyal:

 • Amb comunicació de la cancel·lació abans de 30 dies del lloguer: 50%
 • Amb comunicació de la cancel·lació entre 30 i 16 dies abans del lloguer: 80%
 • Amb comunicació de la cancel·lació entre 15 dies abans i la data del lloguer: 100%

*** En els casos de pagament previ total del lloguer per avançat o de la promoció de reserva anticipada, en què el pagament íntegre del lloguer es fa en concepte de reserva, les penalitzacions es fan sobre el total del lloguer.

LLIURAMENTS/DEVOLUCIONS:

 • Els lliuraments de les autocaravanes es realitzaran al centre de lloguer a partir de les 9.00 h. La devolució es podrà fer fins a les 20.00 h.
 • En cas de requerir un horari més ampli, podrà sol·licitar-ho, sempre segons disponibilitat del vehicle i disponibilitat de l’empresa.
Condicions bàsiques.

La confirmació per e-mail de la reserva de lloguer suposa l’acceptació de totes i cadascuna de les condicions següents:

1a) El lloguer mínim en temporada reduïda és de 3 dies.

2a) Les condicions del conductor són: edat no inferior a 25 anys i carnet de conduir (B1) amb un mínim de dos anys d’antiguitat i en vigor al llarg de tota la durada del contracte de lloguer.

3a) El lliurament i la devolució del vehicle es realitzarà a l’adreça C/ Antiga Carretera d’Amer núm. 3 de GIRONA.

La recollida i devolució a l’aeroport, l’Estació de Tren o l’Estació d’Autobusos de GIRONA estarà condicionada a la disponibilitat del centre de lloguer i suposarà un càrrec de 80 €.

En cas de qualsevol port de la Costa Brava, el preu serà de 140 €.

4a) El lliurament del vehicle serà entre les 9.00h i les 13.00h del dia de sortida i la devolució del vehicle serà entre les 18.00h i les 20.00 h del dia de l’arribada. En el cas de retard en la devolució del vehicle sobre l’hora pactada del dia d’arribada i sense avís previ a l’empresa, aquesta tindrà dret a una penalització de 40€ per hora de retard que es restarà de la fiança dipositada.

5a) L’incompliment d’entrega del dia pactat d’arribada sense autorització ni degut a força major, serà penalitzat amb una tarifa diària triple a la quantitat aplicada en el contracte.

6a) Hi ha la possibilitat de contractar horaris extres de lliuraments i/o devolucions.

7a) La reserva d’un vehicle comporta el pagament del 20% del total del lloguer com a senyal. En cas que el client anul·li la reserva sol·licitada, sobre la bestreta s’aplicaran les següents penalitzacions:

 • Si comuniqueu l’anul·lació abans de 30 dies de l’inici, 50%.
 • Si la comuniqueu entre 30 i 16 dies abans de l’inici del lloguer, 80%.
 • Si la comuniqueu amb menys de 16 dies abans de l’inici del lloguer, 100%.

8a) L’import total del lloguer haurà de ser abonat cinc dies abans de la sortida mitjançant transferència bancària i enviar-ne comprovant per e-mail.

Es dipositarà una fiança per garantir el bon ús i la correcta devolució del vehicle per un import de 600 euros mitjançant targeta bancària de crèdit, el titular de la qual haurà de ser present a la signatura del contracte.

El titular del contracte de lloguer i el titular de la targeta bancària hauran de ser presents  a la signatura del document i hauran de presentar els documents següents (tots ells en vigor):

 • Carnet de conduir del titular del contracte (Opcional la resta d’ocupants del vehicle).
 • Targeta de crèdit per dipositar la fiança corresponent.

9a) No procedirà per part del client exigir cap indemnització si, per motiu de força major o per causa fortuita, el vehicle no es pot lliurar el dia convingut. Si això passés seran reemborsats els diners lliurats.

10a) En cas que l’arrendatari, per pròpia decisió unilateral, iniciï amb retard o acabi anticipadament el lloguer, no tindrà dret a cap reemborsament.

11a) Es prohibeix expressament destinar el vehicle a qualsevol activitat contrària a la moral, les lleis i els bons costums. Expressament queda prohibit transportar més nombre de persones que el permès per la llei, realitzar carreres, transport de mercaderies o objectes, siguin o no permesos per la nostra legislació, cedir-ne l’ús a títol onerós o lucratiu.

12a) L’usuari respon de qualsevol sanció o multa per no respectar  les lleis  vigents. També es responsabilitzarà en el cas que per culpa seva el vehicle fos  retingut o embargat, assumint les despeses i el lucre cessant de l’arrendadora durant el temps que duri la indisponibilitat del vehicle; aplicant-se per cada dia que fos retingut o embargat l’import per dia, segons el model i les tarifes en vigor del preu de lloguer del vehicle.

13a) En cas de paralització del vehicle per causa única i exclusivament imputable al client, aquest serà responsable dels perjudicis derivats de la paralització esmentada.

14a) Qualsevol accident, col·lisió o dany que afecti el vehicle, sigui de la importància que sigui, ho comunicarà l’usuari a l’arrendadora dins de les tres hores següents als fets, i esperant la resposta que  la companyia d’assegurances resolgui, assolint la seva responsabilitat dels perjudicis que pugui patir l’arrendadora .

15a) En cas d’avaria, la reparació de la qual no excedeixi de 60.00 €, el client directament podrà realitzar-la sense la prèvia autorització de l’arrendadora, essent reemborsat el seu import prèvia presentació de la factura oficial. Per a avaries d’import superior a 60.00 euros, haurà de sol·licitar autorització al servei tècnic del CENTRE DE LLOGUER, i igualment serà reemborsat el seu import prèvia presentació de factura oficial. Totes les factures i documents que s’efectuin durant el viatge i   per tal de ser abonades per l’empresa arrendadora al client  hauran de ser facturades a Novembre 61, SL – C/ Emili Grahit núm. 31-35 de GIRONA amb NIF: B-17931205.

16a) El vehicle arrendat haurà de ser tornat en bones condicions higièniques i amb el WC i els dipòsits d’aigües residuals degudament buidats. Així mateix, en cas que al vehicle hagin viatjat mascotes, l’usuari està obligat a tornar l’autocaravana sense restes de pèls.

En cas contrari, l’usuari accepta el pagament de la quantitat fixa de:

 • 100€ addicionals per cada concepte que sigui aplicable: neteja, buidat d’aigües residuals, buidat d’aigües grises i eliminació de pèls d’animals.

El fet d’emplenar el dipòsit d’aigua potable amb carburant implicarà una penalització de 600€.

17a) Si el client desitja perllongar l’arrendament del vehicle sobre les dates establertes, ho haurà de comunicar al CENTRE DE LLOGUER amb una antelació de 3 dies a la finalització del contracte. i estarà subjecte a la disponibilitat que en aquest moment tingui l’arrendadora.

18a) El vehicle objecte d’aquest contracte es troba assegurat segons la llei amb una franquícia de 600 euros. Per aquest motiu, si es produís algun sinistre durant la vigència del contracte d’arrendament, el client autoritza compensar aquest import de la fiança constituïda.

Seran de compte exclusiu del client les responsabilitats civils que es derivin de fets o circumstàncies no contemplades a la pòlissa.

19a) La fiança serà tornada després de ser examinat el vehicle. En cas de desperfectes deguts al mal ús, que es determinarà mitjançant nota detallada i fotografies, l’import que el client haurà d’abonar es compensarà amb la fiança dipositada. En el moment de la devolució es fa una primera revisió exterior in situ amb el client. Si tot és correcte, en realitzar la inspecció interior a les 48 hores de la devolució, procedirem a tornar la fiança en les 24 hores següents a la inspecció.

En cas que no sigui possible la valoració dels danys de forma immediata, l’arrendadora disposarà de 30 dies per a la devolució, si escau, de l’import de la fiança sobrant, una vegada deduit el cost de reparació dels desperfectes o danys causats. En cas que estigui pendent de tancar-se la factura de la reparació i  de les  penalitzacions o altres conceptes, el client autoritza a compensar aquest import en el càrrec de la corresponent targeta bancària signat a aquest efecte .

20a) Novembre 61 S.L. (autocaravanes Voltamon) no respondrà dels objectes privats oblidats al vehicle.